LCC-video

Bergförstärkning

Vägar

Trafikverket har det övergripande ansvaret för det svenska vägnätet och driver även drift- och underhållet av vägar. Trafikverkets mål är att säkerställa att transportsystemet är samhällsekonomiskt försvarbart samt ett hållbart transportsystem för alla användare.

Vägprojektering

Breddning av befintliga vägar med tillhörande övriga förbättringar (t ex högre bärighet, räcken, geometrisk förbättring, sidoområde, avvattning) utgör en stor del av Trafikverkets investerings- respektive reinvesterings-projekt.

Det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa den ambitionsnivå som ska gälla för projekteringen och tillämpningen av gällande regelverkskrav. Vissa krav bör alltid gälla medan andra krav anpassas efter förhållanden och tillgänglig budgetnivå.

Alternativa åtgärder (t ex olika påbyggnadsalternativ) med tillhörande konsekvensanalyser ska prövas. Utifrån dessa görs en kalkyl/bedömning av investerings- och underhållskostnader (LCC).

Begrepp och typfall

Det är lämpligt att definiera den tänkta åtgärden innan projektering. Nedanstående definitioner kan vara en vägledning.

Byggmaterial

Järnvägar

Vägar