Referensprojekt

Vandringshinder Fisk

Vandringshinder Fisk

Uppdragsnamn
Upprättande av förfrågningsunderlag och miljöhandlingar för utförande-entreprenad för projekt Vandringshinder Fisk
Vilhelmina Kommun
Beställare
Huvudbeställare är Trafikverket. Vi jobbar som underkonsulter med VR-Infrapro
Ellinor Sangberg-Karlsson
ellinor.sangberg-karlsson@vrinfrapro.se
Uppdragsledare | Infrapro | Design & Consulting
+46 70 610 73 65
Uppdragstid
Maj 2018 – Maj 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, LCC-analys
Projektkostnad
ca. 20 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av LCC-analys och anläggningskostnadskalkyl för tre objekt för olika platser  i norra Sverige. Steg 1, LCC-analys utfördes för att jämföra fem brolösningar, och i nästa MAP-kalkyl används för att prissätta färdigt MF av den valda lösningen utifrån steg 1. Åtgärder omfattar ersättning av befintliga broar och ombyggnation av befintliga vägar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM.
Länk till projekt
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Vällingbyrondellen

Uppdragsnamn
Vällingbyrondellen och Islandstorget
Beläget
Stockholm
Beställare
Stockholm Stad, Trafikkontoret, Trafikplaneringsavdelningen
Johan Nilsson, Trafikplanerare
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08 508 262 34
E-post: johan.c.nilsson@stockholm.se
Uppdragstid
Jan 2017 – Mars 2017
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kalkyl
Projektkostnad
ca. 19 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Ombyggnationen av Vällingbyrondellen och Islandstorget.
Det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att använda korsningarna Vällingbyrondellen och Islandstorget och det ska bli lättare för motorfordonen att uppmärksamma trafiksignalen vid Ängbyplan. Även på andra platser kommer säkerheten förbättras genom att räcken sätts upp och att målningsarbeten utförs.
Kalkyl/Prissättning baseras på färdig MF och TB
Erfarenhet från uppdraget
Länk till projekt
https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/bergslagsvagen/
Arbetsprov tillgängligt

Brunkebergstorg

Uppdragsnamn
Brunkebergstorg
Beläget
Stockholm
Beställare
Stockholm Stad, Trafikkontoret, Avd Stadsmiljö
Kristina Menyes Nyman, Landskapsarkitekt
Telefon: 08-50826106
E-post: Kristina.menyes@stockholm.se
Uppdragstid
Jan 2016 – Mars 2016
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, mängdning och Kalkyl
Projektkostnad
ca. 4 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Ombyggnationen av Brunkebergstorg.
Torget görs om från grunden. Staden planterar nya träd, placerar ut nya möbler och ny belysning samt rustar upp fontänerna på torget. AMF Fastigheter byter ut de befintliga betongplattorna mot granit på hela torget. De omvandlar dessutom gallerian och där har två hotell och flera restauranger och caféer öppnat under våren 2017.
Kostnadsuppskattningen har upprättat i flera skeden i projektet.
Erfarenhet från uppdraget
Länk till projekt
https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/brunkebergstorg/
Arbetsprov tillgängligt

Rolambshovsleden

Uppdragsnamn
Rålambshovsleden/Norr Mälarstrand
Beläget
Stockholm
Beställare
Stockholm Stad, Trafikkontoret, Anläggningsavdelning
Mats Larsson, Anläggningsingenjör
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 263 66 / 076-12 263 66
E-post: mats.t.larsson@stockholm.se
Uppdragstid
Dec 2015 – Dec 2016
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, mängdning och Kalkyl
Projektkostnad
ca. 30 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Ombyggnationen av gång- och cykelbanan genom Rålambshovsparken samt upprusta tunneln under Gjörwellsgatan i Kungsholmen.
Den dubbelriktade cykelbanan kommer att breddas upp till 4,5 meter. Belysningsstolpar, el-skåp och -kablar läggs i nya lägen för anpassning mot den nya utformningen av gångbanorna. Ny belysning i tunneln.
Kostnadsuppskattningen har upprättats i flera skeden i projektet, från idé till bygghandling.
Erfarenhet från uppdraget
Länk till projekt
https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/breddad-cykelvag-vid-norr-malarstrand/
Arbetsprov tillgängligt

Vallentuna Kristineberg

  • Vallentuna Kristineberg

Uppdragsnamn
Friluftsstadsdelen Kristineberg, Vallentuna Kristineberg
Beläget
Vallentuna kommun
Beställare
E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna
Uppdragstid
Dec. 2014 till Mars 2015
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: kalkyl/ kostnadsuppskattning
Projektkostnad
ca. 380 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Kristineberg i anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas till en stadsdel med totalt cirka 1700–1800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum.
Erfarenhet från uppdraget
Framtagande av kostnadskalkyl (inkl. all mark och terrassering arbete, hus och anläggning) i förstudieskede.
Länk till projekt
Arbetsprov tillgängligt

Årstaberg Bytespunkt

Uppdragsnamn
Årstaberg Bytespunkt, grov kostnadsindikation (GKI), Skede: åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Beläget
Årsta, Stockholm
Beställare
Trafikförvaltning- Trafiknämnden
Sofie Enander
Tel:+461-111-1111
sofie.enander@sll.se
Uppdragstid
Jan 2019 till maj 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning
Projektkostnad
Uppdragsbeskrivning
Projekt består av kostnadsuppskattning för fyra alternativa lösningar gällande ombyggnation av Årstaberg bytespunkt. Alternativen innehåller  ombyggnation av befintligt spår och vägar samt nya vägar, broar och tunnlar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltning arbetssätt gällande anläggningskostnadskalkyl. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkylen.
Länk till projekt
https://www.sll.se/politik/politiska-organ/trafiknamnden/Sammantraden-och-handlingar-2017/21-februari-2017/Informationsarenden/Information-om-bytespunkt-Arstaberg/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Papperskorgar i offentlig miljö

Uppdragsnamn
LCC-analys: Papperskorgar i offentlig miljö
Beläget
Stockholm, Sverige
Beställare
Stockholm Stad, Exploateringskontoret, Stora projekt, projekt Norra Djurgårdsstaden
Fredrik Bergman, Projektchef Genomförande
Fleminggatan 4, Box 8189, 104 20 Stockholm
Mobil: +46 76 122 62 73
E-post: fredrik.bergman@stockholm.se
Uppdragstid
Jan 2019 till maj 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: kostnadsuppskattning och LCC-analys
Projektkostnad
Uppdragsbeskrivning
Livcykelkostnadsanalys (LCC-analys) används för att jämföra tre lösningar gällande avfallsinsamling för papperskorgar i offentlig miljö:
1. Konventionella papperskorgar med manuell avfallsinsamling
2. Solcellskomprimerande papperskorgar (Big Belly) med optimerad manuell avfallsinsamling
3. Självtömmande papperskorgar, så kallade sopsugspapperskorgar
Syfte med analysen är att ge beslutsfattare/projektledare en tydlig grund för kostnadseffektiva val, och därmed effektiv användning av skattebetalarnas pengar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Stockholm Stad arbetssätt gällande avfallsinsamling. God erfarenhet av LCC-analys och kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyl och LCC-analys.
Länk till projekt
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/
Arbetsprov tillgängligt

Eskilstuna – Flen

Uppdragsnamn
Eskilstuna–Flen, spårbyte

För Framtagning av förfrågningsunderlag inkl byggplatsuppföljning för projekt Spårbyte Eskilstuna- Flens Ö samt rälsbyte Katrineholm – Simonstorp

Beläget
Eskilstuna- Flens Ö Katrineholm – Simonstorp
Beställare
Huvudbeställare är Trafikverket, vi jobbar som UK med VR-Infrapro
Peggy Persell, Projektingenjör / Datasamordnare
+46(0) 722 154 513
peggy.persell@vrinfrapro.se
Uppdragstid
Juni 2017 till nov. 2018
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Anläggningskostnadskalkyl, Egenkalkyl utifrån mängdförteckning i FU
Projektkostnad
ca. 680 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Byta spåren och rena ballasten på en sträcka om cirka fyra mil mellan Eskilstuna och Flen. Byta åtta spårväxlar och förlänga det befintliga mötesspåret i Hållsta. Detta för att skapa förutsättningar för en smidig tågtrafik med bättre punktlighet.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om spåranläggningskomponenter, delar och arbetssätt, mm.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/projekt-i-sodermanlands-lan/eskilstunaflen-sparbyte/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Hjulstabron

Uppdragsnamn
För upprättande av vägplan för väg 55 Hjulstabron
Beläget
Uppsala län
Beställare
Huvud beställare är Trafikverket, vi jobbar som UK med VR-Infrapro
Henrik Öhrnell
Managing Director/VD
+46(0)72 213 11 70
henrik.ohrnell@vrinfrapro.se
Uppdragstid
Dec. 2016 tills idag
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, LCC-analys och klimatkalkyl, och framtagning av underlagskalkyl enligt successivmetoden.
Projektkostnad
ca. 1 200 mnkr
Uppdragsbeskrivning
 Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning. Flera alternativ utreds. Kostnadsberäkning och livscykelkostnadsjämförelse har gjorts för alla möjliga lösningar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM. Anläggningskostnadskalkyler baserade på successivmetoden.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/projekt-i-uppsala-lan/vag-55-hjulstabron/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Norrbotniabanan

Uppdragsnamn
Projekt Norrbotniabanan
För upprättande av järnvägsplan med all-män väg, delen Dåva – Gryssjön, Umeå kommun, Västerbottens län
Beläget
Mellan Umeå och Luleå
Beställare
Huvud beställaren Trafikverket, vi jobbar som UK med VR-Infrapro
Henrik Öhrnell, Managing Director/VD
+46(0)72 213 11 70
henrik.ohrnell@vrinfrapro.se
Uppdragstid
Juni 2017 tills idag
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, LCC-analys och klimatkalkyl, masshantering, och framtagning av underlagskalkyl enligt successivmetoden. Beräkningen uppdateras kontinuerligt enligt tillgängliga ritningar/kalkylunderlag. Alternativ skillnadskalkyl utförs flera gånger för att jämföra möjliga lösningar för flera objekt igenom projektet.
Projektkostnad
ca. 1 700 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Norrbotniabanan, en ny enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå, ca. 270 km. Delen Dåva – Gryssjön, ca. 30 km utreds i uppdraget. Flera järnvägslinjer studeras, där var har sitt läge, antal och typ av byggnadsverk. Kostnadsberäkning och livscykelkostnadsjämförelse har gjorts för flera lösningar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/
Arbetsprov tillgängligt
Ja