LCC-video

Sustainable Cities

Fastigheter och Hållbara Städer

 

 • Fastighetsvärdering inklusive markvärdering för infrastrukturprojekt och kommuner
 • Projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsindustrin
 • Fastighetsförvaltning
 • Kurser om värdering, konkurrenskraft och hållbarhet
 • Expansion till internationella marknader
 • Samhällsledning
 • Prisvärda bostäder
 • Förstudier för infrastrukturprojekt

Bergförstärkning

Akademin

FOLKBRO erbjuder moderna och flexibla utbildningslösningar inom LCC-analys.

Vår dagliga kontakt med experter och yrkesverksamma inom bygg- och anläggningsbranschen ger oss möjlighet att utveckla kurser som  håller högsta kvalitet. Vår kurs i LCC-analys bygger på erfarenheter från de allra bästa i branschen.

Tre goda skäl att välja FOLKBRO LCC-analys kurser:

 1. Våra kurser förmedlar alltid relevant och högaktuell information
 2. Våra kurser ger dig försprång och konkurrensfördelar på marknaden
 3. Våra kurser är ett utmärkt forum för att nätverka och knyta kontakter

Vägar

Trafikverket har det övergripande ansvaret för det svenska vägnätet och driver även drift- och underhållet av vägar. Trafikverkets mål är att säkerställa att transportsystemet är samhällsekonomiskt försvarbart samt ett hållbart transportsystem för alla användare.

Vägprojektering

Breddning av befintliga vägar med tillhörande övriga förbättringar (t ex högre bärighet, räcken, geometrisk förbättring, sidoområde, avvattning) utgör en stor del av Trafikverkets investerings- respektive reinvesterings-projekt.

Det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa den ambitionsnivå som ska gälla för projekteringen och tillämpningen av gällande regelverkskrav. Vissa krav bör alltid gälla medan andra krav anpassas efter förhållanden och tillgänglig budgetnivå.

Alternativa åtgärder (t ex olika påbyggnadsalternativ) med tillhörande konsekvensanalyser ska prövas. Utifrån dessa görs en kalkyl/bedömning av investerings- och underhållskostnader (LCC).

Begrepp och typfall

Det är lämpligt att definiera den tänkta åtgärden innan projektering. Nedanstående definitioner kan vara en vägledning.

Masshanteringsanalys

[su_heading style=”default” size=”24″ align=”center” margin=”20″ class=””]Masshanteringsanalys[/su_heading]

Syftet med masshanteringsanalysen är att översiktligt beskriva vilka schakt- och fyllnadsmassor som uppstår vid planerade anläggningsarbeten samt hur de kan användas och hanteras. Syftet är också att beskriva projektets behov av externa massor. Vidare ska planen beskriva hur undersökning och hantering av förorenade massor kan ske under projektets gång.

I nästa skede kan masshanteringsanalysen utvecklas för att kunna nyttjas som stöd för upphandling och genomförande av entreprenader. Masshanteringen i projektet kan då även vid behov samordnas med andra närliggande projekt för att optimera både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Regler för återvinning av schaktmassor

Osäkerhetsanalys

[su_heading style=”default” size=”24″ align=”center” margin=”20″ class=””]Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen[/su_heading]

Successivprincipen

Metoden syftar till att fånga en realistisk kostnadsbild av ett framtida objekt. Jämfört med traditionell kalkylmetodik läggs större fokus på identifiering, analys och värdering osäkerheter. Begreppet ”osäkerhet” inrymmer både risker och möjligheter.

Fullständig osäkerhetsanalys

Av de största och mest komplexa projekten genomförs fullständiga osäkerhetsanalyser enligt metoden successivprincipen. En sådan analys genomförs genom att en tvärsammansatt analysgrupp (8-15 personer) under 2 dagar går igenom och analyserar projektet under ledning av en opartisk moderator.

Innan osäkerhetsanalysen genomförs ska projektet ha tagit fram en egen grundkalkyl. Denna kalkyl och främst dess mängduppgifter skall finnas tillgänglig vid analysen om frågor uppstår under kostnadsbedömningsmomentet.

Efter analysen jämförs de olika resultaten med varandra. Det är sedan projektledarens ansvar att uppdatera kalkylen och genomföra lämpliga åtgärder för att eliminera de största osäkerheterna.

För att analysen ska bli effektiv är det viktigt att en informativ presentation av projektet görs i inledningen av analysen. Denna presentation ska beskriva:

 • syftet med projektet (varför byggs projektet)
 • funktionskrav (t ex kapacitet, standard, bärighet, hastigheter etc)
 • projektets omfattning (grov kvantifiering)
 • kända och befarade problem och problempunkter (t ex besvärliga markområden och passager)
 • någon form av grafisk presentation av anläggningens tänkta sträckning i terrängen (i höjd- och sidled)

Förenklad osäkerhetsanalys

Den förenklade osäkerhetsanalysen följer samma metodik som den fullständiga analysen, men den görs med en mindre analysgrupp och på kortare tid.

Analysgruppen bör uppgå till minst 5 personer, varav minst 2 inte aktivt ingår i projektgruppen. Innan analysen ska projektet ha tagit fram en egen grundkalkyl.

Metoden bygger på följande fyra principer

Byggmaterial

Järnvägar

Vägar