Globen – Sockenplan (Slakthusområdet) etapp 2

Projektskede: Upphandling

Uppdragsnamn
9712 Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet
Beläget
Stockholm
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2022 till maj 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument.
Projektkostnad
Ca. 900 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av berg och anläggningsentreprenad från Globen i norr till Sockenplan i söder. Entreprenadens norra del, Slakthusområdet, omfattar ca 850 meter spårtunnel och ca 490 meter servicetunnel i berg inklusive station Slakthusområdet. Stationen består av plattformsrum, två uppgångar, teknikutrymmen samt ventilationsschakt. Entreprenadens södra del, Sockenplan, omfattar ca 140 m betongtunnel och betongtråg för spår, ca 170 m betongtunnel och betongtråg för serviceväg samt ombyggnad och anpassning av befintliga vägar. Inom entreprenaden ingår även att utföra erforderliga temporära geokonstruktioner, jord och bergschakt, mark-, och VA-arbeten ovan och under jord, upprättande-, ändring av etableringsytor inom angivna arbetsområden, utbyggnad av TFI, mm. I entreprenaden ingår projektering och framtagande av arbetshandlingar för
konstruktioner.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/soderort/sockenplan/
Arbetsprov tillgängligt
Ja