Norrbotniabanan Projektet ( Skellefteå, Västerbottens län )

Beskrivning:Planering, utformning och dokumentation av buddokument i Nordbottenslinjen av Skellefteå,
Västerbotten”. Projektet planerar en ny dubbelspårig järnvägskorridor, cirka 55 km, bestående av
flera infrastrukturlösningar.
Beskrivning Beskrivning:Planering, utformning och dokumentation av buddokument i Nordbottenslinjen av Skellefteå,
Västerbotten”. Projektet planerar en ny dubbelspårig järnvägskorridor, cirka 55 km, bestående av
flera infrastrukturlösningar.
Projektbudget ~ 8 000 million SEK
Roll Kostnadsberäkning och LCC-analys ansvarig
About Project Detta globala projekt är en del av Nordbottenlinjen och syftar till att utveckla och förbättra järnvägstrafikinfrastrukturen genom att bygga en 270 km ny järnvägslinje från Umeå till Luleå. Den gamla linjen i väst (Stambanan – en del av det omfattande nätverket) förutses vara en flaskhals inom några år. Av denna anledning finns det ett växande behov av att avsevärt öka kapaciteten till järnmalmslinjen och Haparanda-linjen genom Botnabanan. Om järnvägsinfrastrukturen inte uppfyller framtidens behov finns risk för brist på värdekedjan, och därmed överföring av investeringar från stora företag till andra regioner. Tillväxten i den regionala ekonomin kan bli strategiskt skadad. Järnvägslinjen från Umeå till Luleå skulle lindra den nuvarande Stambanan-linjen, vilket motsvarar de förutsagda ökningarna av godstrafiken till följd av ökande råmaterialutnyttjande i norra Skandinavien. Åtgärden har planeringsfasen för uppbyggnaden av Umeå-Skellefteå järnväg, som ingår i den förutbestämda andra delen av Core Rail Network, nämligen Sundsvall-Umeå-Luleå. Det innebär förberedelser av järnvägsplanerna för järnvägsavdelningarna längs Umeå och Skellefteå, inklusive detaljerade tekniska design detaljerade planeringsprocesser för första stycket mellan Umeå och Dåva samt bedömningen av projektets miljöpåverkan. Utfallet av åtgärden kommer att användas som ett beslutsverktyg för byggfasen.

Norrbottens bank är en stor investering för samhället och stärker företagets konkurrenskraft.

Det nya spåret kan minska företagens transportkostnader med upp till 30 procent. En sådan effektivitet ökar inte bara påverkan i norr men även i resten av landet eftersom mer än hälften av den tunga godstrafiken kommer från norr med dess södra destination. Många av de råvaror som transporteras från norr bearbetas i andra delar av landet till några av våra mest lönsamma exportprodukter.

På grund av Stambanan genom Övre Norrlands många gånger kurviga och robusta profil kan godstransporter inte genomföras så effektivt som i andra delar av landet. En ny kustbana mellan Umeå och Luleå möjliggör både tungare och längre tåg.

Nya möjligheter

Personaltrafiken i området kan utvecklas. Regional passagerartrafik mellan Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå kan förlängas och ny trafik kan läggas till. Med moderna tåg kan resetiden halveras. Stationen i stadsområdena ger helt nya möjligheter till dagliga pendelturer till och från arbete eller studier. Passagerartrafik kan bestå av både kortare, snabba tåg, som bor i både större och mindre städer, och högre hastighetståg kör längre avstånd och bor inte i mindre orter.

Långsiktigt bra och hållbart projekt

Norrbottensbryggan är en stor investering för samhället. Transportverket beräknar att projektet kostar cirka 29 miljarder kronor vid prisnivåen 2013. Transportförvaltningen anser trots att den stora investeringen innebär att projektet är en användbar investering på lång sikt. Verktyget för industriell transport, anslutningen till internationella transportkorridorer från Barenregionen till kontinenten och möjligheterna till helt nya persontrafikkoncept pekar på det långsiktiga bra och hållbara projektet som ska investeras i.