Masshanteringsanalys

Syftet med masshanteringsanalysen är att översiktligt beskriva vilka schakt- och fyllnadsmassor som uppstår vid planerade anläggningsarbeten samt hur de kan användas och hanteras. Syftet är också att beskriva projektets behov av externa massor. Vidare ska planen beskriva hur undersökning och hantering av förorenade massor kan ske under projektets gång.

I nästa skede kan masshanteringsanalysen utvecklas för att kunna nyttjas som stöd för upphandling och genomförande av entreprenader. Masshanteringen i projektet kan då även vid behov samordnas med andra närliggande projekt för att optimera både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Regler för återvinning av schaktmassor