Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen

Successivprincipen

Metoden syftar till att fånga en realistisk kostnadsbild av ett framtida objekt. Jämfört med traditionell kalkylmetodik läggs större fokus på identifiering, analys och värdering osäkerheter. Begreppet ”osäkerhet” inrymmer både risker och möjligheter.

Fullständig osäkerhetsanalys

Av de största och mest komplexa projekten genomförs fullständiga osäkerhetsanalyser enligt metoden successivprincipen. En sådan analys genomförs genom att en tvärsammansatt analysgrupp (8-15 personer) under 2 dagar går igenom och analyserar projektet under ledning av en opartisk moderator.

Innan osäkerhetsanalysen genomförs ska projektet ha tagit fram en egen grundkalkyl. Denna kalkyl och främst dess mängduppgifter skall finnas tillgänglig vid analysen om frågor uppstår under kostnadsbedömningsmomentet.

Efter analysen jämförs de olika resultaten med varandra. Det är sedan projektledarens ansvar att uppdatera kalkylen och genomföra lämpliga åtgärder för att eliminera de största osäkerheterna.

För att analysen ska bli effektiv är det viktigt att en informativ presentation av projektet görs i inledningen av analysen. Denna presentation ska beskriva:

  • syftet med projektet (varför byggs projektet)
  • funktionskrav (t ex kapacitet, standard, bärighet, hastigheter etc)
  • projektets omfattning (grov kvantifiering)
  • kända och befarade problem och problempunkter (t ex besvärliga markområden och passager)
  • någon form av grafisk presentation av anläggningens tänkta sträckning i terrängen (i höjd- och sidled)

Förenklad osäkerhetsanalys

Den förenklade osäkerhetsanalysen följer samma metodik som den fullständiga analysen, men den görs med en mindre analysgrupp och på kortare tid.

Analysgruppen bör uppgå till minst 5 personer, varav minst 2 inte aktivt ingår i projektgruppen. Innan analysen ska projektet ha tagit fram en egen grundkalkyl.

Metoden bygger på följande fyra principer