Samlad effekt bedömning

Samhällsekonomisk analys redovisad i Samlad Effekt bedömning (SEB)

Den samlade effektbedömningen (SEB) är ett dokument där en åtgärd presenteras och där framtaget beslutsunderlag för åtgärden i fråga presenteras både strukturerat och sammanfattande. Det underliggande syftet är att bedömningen ska utgöra ett beslutsunderlag och informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och medborgare. Den samlade effektbedömningen ska också fungera som ingång för den som vill söka ytterligare information om åtgärden i fråga.

Samlad effektbedömning används för att strukturerat och sammanfattande beskriva en föreslagen åtgärd eller åtgärdspaket (projekt) inom transportsektorn, dess kostnader och de effekter som den förväntas få om den skulle genomföras. Samlad effektbedömning (förkortas SEB) ska vara ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur tre beslutsperspektiv:

  • Samhällsekonomisk analys (prissatta och ej prissatta effekter)
  • Transportpolitisk målanalys (hur påverkas de transportpolitiska målen)
  • Fördelningsanalys (hur fördelar sig nyttorna på olika grupper)

Samlad effektbedömning ska upprättas för myndighetsåtgärder, driftåtgärder, underhållsstrategier, olika typer av investeringsåtgärder (projekt), påverkansåtgärder, styrmedelsåtgärder samt paket av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov.

Samhällsekonomisk analys

En samhällsekonomisk kalkyl avser lönsamhetsberäkningar som inkluderar en åtgärds samtliga effekter som kunnat identifieras, kvantifieras och värderats monetärt. En samhällsekonomisk analys kan även kallas samhällsekonomisk bedömning när den innebär att man, utöver de värderade effekterna som ingår i en samhällsekonomisk kalkyl, även inkluderar relevanta effekter som inte är möjliga att kvantifiera eller värdera i monetära termer.

Dessa effekter bör då istället pekas ut, uppskattas och åtminstone kvantifieras eller värderas grovt och vägas mot den kalkylerade lönsamheten. Åtgärden kan bedömas vara samhällsekonomiskt lönsam om den kalkylerade lönsamheten visar upp ett positivt netto och de ej prissatta effekterna inte antas väga så tungt att de tillsammans med de prissatta effekterna skulle innebära ett negativt netto.

Transportpolitisk målanalys

Den svenska transportpolitiken vägleds idag av ett övergripande mål samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Stegen mot målen är formulerade som tidsatta etappmål och/eller mål för verksamhetsåret. Utgångsläget i analysen är en tillståndsbeskrivning av målet, det vill säga i vilken utsträckning blev målet uppfyllt (vad blev utfallet under perioden).

Nästa fråga man bör tackla i en målanalys är hur stor del av måluppfyllelsen som är ett resultat av den genomförda åtgärden. Vilken effekt hade den? Effektsamband mellan åtgärd och utfall finns att tillgå i olika omfattning beroende vilket område man analyserar.

Fördelningsanalys

Fördelningsanalyser av hur enskilda individer eller grupper kan gynnas eller drabbas väsentligt av en åtgärd kompletterar den samhällsekonomiska analysen och målanalysen. Med hjälp av vissa prognosmodeller kan man ta reda på vilka effekter som en viss åtgärd kan få för olika grupper av medborgare, till exempel för kvinnor och män, för olika ålders- och inkomstgrupper eller för olika delar av landet.

Tidpunkter för upprättande och revidering av Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning upprättas i såväl åtgärdsvalsstudier som i den fysiska planläggningsprocessen. Tanken är att dokumentet ska följa åtgärden (projektet) och utvecklas i takt med att allt mer information finns om åtgärden. Normalt ska en SEB från en åtgärdsvalsstudie revideras från och med att den når planläggningsprocessen. Det kan dock i övergångsskedet mellan den gamla och nya planläggningsprocessen finnas fall där en SEB upprättas först i planprocessen.

Som minimikrav ska Samlad effektbedömning för investeringsåtgärder (projekt) revideras kopplat till olika aktiviteter i den fysiska planläggningsprocessen där anläggningskostnadskalkyl enligt successiv principen ska upprättas eller revideras. Detta ska göras i slutfasen av respektive planeringsaktivitet. Vid dessa tillfällen ska även Samlad effektbedömning ses över.