Hjulstabron (Väg 55)

Projektskede: Vägplan | 2016 – 2019

Uppdragsnamn
För upprättande av vägplan för väg 55 Hjulstabron
Beläget
Uppsala län
Beställare
Huvud beställare är Trafikverket, vi jobbar som UK med VR-Infrapro
Henrik Öhrnell
Managing Director/VD
+46(0)72 213 11 70
henrik.ohrnell@vrinfrapro.se
Uppdragstid
Dec. 2016 tills idag
Roll/Uppgift
Projektkostnad
ca. 1 200 mnkr
Uppdragsbeskrivning
 Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning. Flera alternativ utreds. Kostnadsberäkning och livscykelkostnadsjämförelse har gjorts för alla möjliga lösningar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM. Anläggningskostnadskalkyler baserade på successivmetoden.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-uppsala-lan/vag-55-hjulstabron-ny-bro/
Arbetsprov tillgängligt
Ja