Livscykelkostnadsanalys

LCC (Life Cycle Cost), eller livscykelkostnad som är den svenska benämningen, adresserar alla kostnader ett objekt för med sig under hela sin livslängd. En LCC-analys ger en samlad ekonomisk bedömning av livscykelkostnaden. Analysen beaktar också att pengar har ett tidsvärde och att betalningar har olika värde beroende på när de inträffar.

I LCC-analysen beaktas alltså inte enbart investeringskostnaden utan även de kostnader som krävs för att hålla objektet hållbart under dess livslängd. Även besiktning, drift, underhåll och reparation, samt utrivningskostnader ingår (Figur 1). Många gånger har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska konsekvenser än investeringsutgiften. Följaktligen så behöver det billigaste alternativet ur investeringskostnadsaspekten inte alltid innebära det mest kostnadseffektiva alternativet i ett livscykelperspektiv.

Livscykelschema och LCC kategorier

Ett livscykelschema visar en schematisk bild över en objektets livscykel och sammanfattar alla åtgärder och kostnader som behövs för att vidmakthålla objektets funktion under sin planerade livslängd. De kostnader som är nödvändiga för att hålla objektet användbart, och ge sin fulla funktion, under sin livslängd benämns kostnader för livscykelåtgärder. LCC av ett objekt som ingår i en LCC-analys innefattar alltså både investeringskostnader och kostnader för livscykelåtgärder.

Mål med LCC-analys

Målet med LCC-analysen är kostnadsminimering med hänsyn till både investeringskostnader samt kostnader för livscykelåtgärder. Det mest LCC-effektiva objektet är följaktligen inte alltid det som har minsta kostnader för livcykelåtgärder eller har den lägsta investeringskostnaden eller har den längsta livslängden. Det mest LCC-effektiva objektet är det som har den minsta sammantagna årliga kostnaden för investeringskostnader, kostnader för livcykelåtgärder, och livslängd.

Tillämpningar av LLC-analys