Framtagande av egenkalkyl

Innan en entreprenad upphandlas bör en egenkalkyl genomföras . Kalkylen ska göras på samma underlag som förfrågningsunderlaget så att en direkt jämförelse kan göras mellan det anbud som sedan inkommer och framtagen egenkalkyl.

Kalkylen skall baseras på underlag och kunskap från projekterad handling. Egenkalkylen genomförs med hjälp av erfarenheter angående á-priser m.m. från tidigare liknande projekt samt en värdering av marknadsläget i förhållande till projektets geografiska läge.

Utförandeentreprenad

Egenkalkylen genomförs med hjälp av framtagen mängdförteckning och teknisk beskrivning. Samtliga ingående objekt/teknikslag och dess mängdförteckningar med kod och rubrik enligt AMA som ingår i förfrågningsunderlaget skall prissättas.

Den prissatta mängdförteckningen ska utgöra grund för bedömningen av projektets förväntade anbudssumma inkl kostnadspåverkande förutsättningar i övriga delar av förfrågningsunderlaget.

Totalentreprenad

För totalentreprenader skall det förfrågningsunderlag som avser upphandlingen av totalentreprenaden ligga till grund för egenkalkylen. Om väg- och järnvägsplaner finns framtaget för projektet kan dess underlagskalkyler användas som underlag för bedömning av mängder och kostnader efter att innehåll och omfattning kvalitetssäkrats mot det framtagna förfrågningsunderlaget.

För totalentreprenader ska kalkylen angående den bygghandlingsprojektering som entreprenören ansvarar för tas med i egenkalkylen för byggskedet eftersom den ingår i det anbud som entreprenören lämnar och som denna egenkalkyl ska jämföras med.

Kalkyler i investeringsprocessen olika skeden