Vad är livscykelkostnadsanalys (LCC-analys)?

Livscykelkostnadsanalys (LCCA) är ett verktyg för att bestämma det mest kostnadseffektiva alternativet bland olika konkurrerande alternativ för att köpa, äga, driva, underhålla och slutligen avyttra ett objekt eller process när varje är lika lämplig att implementeras av tekniska skäl. Till exempel, för en motorvägsbeläggning, utöver den ursprungliga byggkostnaden, tar LCCA hänsyn till alla användarkostnader (t.ex. minskad kapacitet i arbetszoner) och byråskostnader relaterade till framtida aktiviteter, inklusive framtida periodiskt underhåll och rehabilitering. Alla kostnader är vanligtvis diskonterade och totalt till ett nutida värde som kallas nuvärde (NPV). Detta exempel kan generaliseras på vilken typ av material, produkt eller system som helst.

För att utföra en LCCA-omfattning är kritisk – vilka aspekter ska ingå och vad inte? Om räckvidden blir för stor kan verktyget bli opraktiskt att använda och av begränsad förmåga att hjälpa till i beslutsfattande och övervägande av alternativ. Om omfattningen är för liten kan resultaten bli snedvridna genom valet av faktorer som anses vara sådana att utmatningen blir opålitlig eller partisan. Vanligtvis innebär LCCA-termen att miljökostnader inte ingår, medan liknande helhetslivskostnader, eller bara livscykelanalyser (LCA), i allmänhet har en bredare omfattning, inklusive miljökostnader.

För att hjälpa byggnads- och anläggningscheferna att fatta ljudbeslut ger det amerikanska federala energistyrningsprogrammet (FEMP) vägledning och resurser för att tillämpa LCCA som gör det möjligt att utvärdera kostnadseffektiviteten för investeringar i energi och vatteneffektivitet (se NIST Handbook 135). Detta dokument innehåller en introduktion till LCCA.