Norrbotniabanan (Dåva-Gryssjön delen)

Projektskede: Järnvägsplan: samrådshandling, granskningshandling, fastställelsehandling | 2017 – 2021

Norrbotnibanan
Uppdragsnamn
Projekt Norrbotniabanan
För upprättande av järnvägsplan med all-män väg, delen Dåva – Gryssjön, Umeå kommun, Västerbottens län
Beläget
Mellan Umeå och Luleå
Beställare
Huvud beställaren Trafikverket, vi jobbar som UK med VR-Infrapro
Henrik Öhrnell, Managing Director/VD
+46(0)72 213 11 70
henrik.ohrnell@vrinfrapro.se
Uppdragstid
Juni 2017 tills idag
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, LCC-analys och klimatkalkyl, masshantering, och framtagning av underlagskalkyl enligt successivmetoden. Beräkningen uppdateras kontinuerligt enligt tillgängliga ritningar/kalkylunderlag. Alternativ skillnadskalkyl utförs flera gånger för att jämföra möjliga lösningar för flera objekt igenom projektet.
Projektkostnad
ca. 1 700 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Norrbotniabanan, en ny enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå, ca. 270 km. Delen Dåva – Gryssjön, ca. 30 km utreds i uppdraget. Flera järnvägslinjer studeras, där var har sitt läge, antal och typ av byggnadsverk. Kostnadsberäkning och livscykelkostnadsjämförelse har gjorts för flera lösningar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/
Arbetsprov tillgängligt
Ja