Taggarkiv: Anbudskostnadskalkyl

Nya Tunnelbana i Sickla

Nya Tunnelbana i Sickla

Projektskede: Upphandling | 2021-2022

Uppdragsnamn
8714 Anläggningsentreprenad Sickla
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2021 till feb 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument. Stöd vid kostnadsuppföljning och design ABT06.
Projektkostnad
Ca. 1 000 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av 1800 meter spår-och servicetunnlar samt utrymmen för station Sickla, plattformsrum omfattande en sträcka av ca 300 meter, teknikutrymmen, biljetthall, två entréer, ett ventilationsschakt samt två rulltrappsschakt. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande av utvändig ovanjord markarbete, spontning, ledningsomläggning, ledningar (t ex EL, tele/opto, fjärrvärme och VA), parkmark och dagvattendamm, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/nacka/sickla/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Dunker – Björndammen mötesfri väg (Nr. 55)

Dunker – Björndammen mötesfri väg (Nr. 55)

Utförande/ Entreprenadskede

Uppdragsnamn
Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg
Beläget
Flen kommun, Södermanlands län
Beställare
Trafikverket, Folkbro AB var konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Aug. 2022 dec. 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig för:
• Anbudskostnadskalkyl, 3D kalkylering
• Framtagning av kalkylbara mängder utifrån 3D modeller, mm
• Masshanteringsplan
• Tidsplanering och produktionsbeskrivning
Projektkostnad
Ca. 220 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Objektet avser ny- och ombyggnation av väg 55 sträckan Dunker och Björndammen till en mö-tesseparerad väg. Den totala sträckan är 4,5 km, varav ca 3,3 km går genom obruten terräng och resterande 1,2 km är ombyggnation i anslutning till befintlig väg. I projektet ingår bland annat breddning av befintlig väg, nybyggnation av 2+1 väg, brobyggnad samt anpassning och rivning av befintlig väg 55.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande upphandling av entreprenör via totalentreprenad. God erfarenhet av 3D kalkylbete och tid-och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna anbudskostnad.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-55-dunker–bjorndammen-motesfri-vag/
Arbetsprov tillgängligt
Ja