Nya Tunnelbana i Sickla

Nya Tunnelbana i Sickla

Projektskede: Upphandling | 2021-2022

Uppdragsnamn
8714 Anläggningsentreprenad Sickla
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2021 till feb 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument. Stöd vid kostnadsuppföljning och design ABT06.
Projektkostnad
Ca. 1 000 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av 1800 meter spår-och servicetunnlar samt utrymmen för station Sickla, plattformsrum omfattande en sträcka av ca 300 meter, teknikutrymmen, biljetthall, två entréer, ett ventilationsschakt samt två rulltrappsschakt. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande av utvändig ovanjord markarbete, spontning, ledningsomläggning, ledningar (t ex EL, tele/opto, fjärrvärme och VA), parkmark och dagvattendamm, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/nacka/sickla/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Bytespunkt Flemingsberg

Flemingsberg Bytespunkt

Projektskede: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

Uppdragsnamn
Bytespunkt Flemingsberg, grov kostnadsindikation (GKI)
Beläget
Huddinge, Flemingsberg, Stockholm
Beställare
Trafikverket, AFRY (ÅF)
Uppdragstid
Jun 2019 till jun 2020
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Grov kostnadsindikation (GKI), Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen
Projektkostnad
Ca. 10 200 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Kostnadsbedömning, tidsplanering och produktionsbeskrivning, och kostnadsjämförelse mellan två alternativ gällande ombyggnation av bytespunkt Flemingsberg, nedsänkning och överdäckning av väg 226 vid Flemingsberg. Kostnadsbedömningen omfattar nedsänkning av väg 226 och överdäckning den befintligt resecentrum och järnvägsspår, flyttning av plattformar, ny cirkulationsplats, ersättningstrafik, vägbroar, järnvägsbroar, lyftpacket, bulleråtgärder, förlängning av befintligt spår och plattform, GC-broar, betong tunnel, tråg, och tillfälligt spår, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltningens arbetssätt gällande GKI, anläggningskostnadskalkyl. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyler.
Länk till projekt
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527852/FULLTEXT01.pdf
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Tunnelbana till Nacka

Järnvägar

Årstaberg Bytespunkt

Spårbyte Flen (Fsö)

Norrbotniabanan