Dunker – Björndammen mötesfri väg (Nr. 55)

Dunker – Björndammen mötesfri väg (Nr. 55)

Utförande/ Entreprenadskede

Uppdragsnamn
Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg
Beläget
Flen kommun, Södermanlands län
Beställare
Trafikverket, Folkbro AB var konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Aug. 2022 dec. 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig för:
• Anbudskostnadskalkyl, 3D kalkylering
• Framtagning av kalkylbara mängder utifrån 3D modeller, mm
• Masshanteringsplan
• Tidsplanering och produktionsbeskrivning
Projektkostnad
Ca. 220 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Objektet avser ny- och ombyggnation av väg 55 sträckan Dunker och Björndammen till en mö-tesseparerad väg. Den totala sträckan är 4,5 km, varav ca 3,3 km går genom obruten terräng och resterande 1,2 km är ombyggnation i anslutning till befintlig väg. I projektet ingår bland annat breddning av befintlig väg, nybyggnation av 2+1 väg, brobyggnad samt anpassning och rivning av befintlig väg 55.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande upphandling av entreprenör via totalentreprenad. God erfarenhet av 3D kalkylbete och tid-och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna anbudskostnad.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-55-dunker–bjorndammen-motesfri-vag/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Ältastråket (Väg 260)

Vägar

Vägar

Rålambshovsleden

LCC-analys för vägar