Taggarkiv: Grov kostnadsindikation (GKI)

Bytespunkt Flemingsberg

Flemingsberg Bytespunkt

Projektskede: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

Uppdragsnamn
Bytespunkt Flemingsberg, grov kostnadsindikation (GKI)
Beläget
Huddinge, Flemingsberg, Stockholm
Beställare
Trafikverket, AFRY (ÅF)
Uppdragstid
Jun 2019 till jun 2020
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Grov kostnadsindikation (GKI), Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen
Projektkostnad
Ca. 10 200 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Kostnadsbedömning, tidsplanering och produktionsbeskrivning, och kostnadsjämförelse mellan två alternativ gällande ombyggnation av bytespunkt Flemingsberg, nedsänkning och överdäckning av väg 226 vid Flemingsberg. Kostnadsbedömningen omfattar nedsänkning av väg 226 och överdäckning den befintligt resecentrum och järnvägsspår, flyttning av plattformar, ny cirkulationsplats, ersättningstrafik, vägbroar, järnvägsbroar, lyftpacket, bulleråtgärder, förlängning av befintligt spår och plattform, GC-broar, betong tunnel, tråg, och tillfälligt spår, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltningens arbetssätt gällande GKI, anläggningskostnadskalkyl. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyler.
Länk till projekt
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527852/FULLTEXT01.pdf
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Årstaberg Bytespunkt