Årstaberg Bytespunkt

Projektskede: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) | 2019

Uppdragsnamn
Årstaberg Bytespunkt, grov kostnadsindikation (GKI), Skede: åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Beläget
Årsta, Stockholm
Beställare
Trafikförvaltning- Trafiknämnden
Sofie Enander
Tel:+461-111-1111
sofie.enander@sll.se
Uppdragstid
Jan 2019 till maj 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning
Projektkostnad
Uppdragsbeskrivning
Projekt består av kostnadsuppskattning för fyra alternativa lösningar gällande ombyggnation av Årstaberg bytespunkt. Alternativen innehåller  ombyggnation av befintligt spår och vägar samt nya vägar, broar och tunnlar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltning arbetssätt gällande anläggningskostnadskalkyl. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkylen.
Länk till projekt
https://www.sll.se/politik/politiska-organ/trafiknamnden/Sammantraden-och-handlingar-2017/21-februari-2017/Informationsarenden/Information-om-bytespunkt-Arstaberg/
Arbetsprov tillgängligt
Ja