LCC-analys: Fallskydd på lekplatser

Uppdragsnamn
LCC-analys: Fallskydd på lekplatser
Beläget
Sverige
Beställare
Stockholm Stad, Exploateringskontoret
Uppdragstid
Maj 2019 till nov. 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: LCC-analys specialist
Projektkostnad
ca. 869 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) används för att jämföra sex typer av fallskyddsmaterial vilka idag används som stötdämpande underlag på lekplatser. Dessa material kan delas in i två typer av underlag enligt nedan:
• Nivåstabila underlag (NSU): Gummiasfalt, Konstgräs och Kork
• Lösfyllnadsmaterial (LFM): Sand, Bark och Träflis
Förutom beskrivning av de sex alternativen har rapporten försökt att ge svar för följande frågor:
• Hur mycket är LCC för varje alternativ?
• Vilka parametrar påverkar kostnadseffektiviteten?
• Vilket är det mest kostnadseffektiva alternativet och under vilka förutsättningar?
Syfte med analysen är att ge beslutsfattare/projektledare en tydlig grund för kostnadseffektiva val, och därmed effektiv användning av skattebetalarnas pengar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Stockholm Stad arbetssätt gällande fallskyddsunderlag. God erfarenhet av LCC-analys och kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyl och LCC-analys.
Arbetsprov tillgängligt
Ja

LCC-analys: Vandringshinder Fisk

Uppdragsnamn
Vandringshinder Fisk
Beläget
Vilhelmina Kommun
Beställare
Huvudbeställaren är Trafikverket, FOLKBRO var UK till VR-Infrapro, som blev SWECO sedan jan. 2020.
Uppdragstid
Maj. 2018 maj 2019.
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, LCC-analys
Projektkostnad
Ca. 20 mnkr.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av LCC-analys och anläggningskostnadskalkyl för tre objekt i olika ställe norrut om Sverige. I första steg, LCC-analys utfört för att jämföra fem bro lösningar, och i nästa MAP-kalkyl används för att prissätta färdigt MF av den valda lösningen utifrån steg 1. Åtgärder omfattar ersättning av befintliga broar och ombyggnation av befintliga vägar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt LCC-analys och anläggningskostnadskalkyl
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Kalkyl, LCC-analys & Klimatkalkyl: Väderskydd

Uppdragsnamn
Kalkyl, LCC-analys & Klimatkalkyl: Väderskydd
Beläget
Sverige
Beställare
Region Stockholm- Trafikförvaltningen
Uppdragstid
Maj 2020 till feb. 2021
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadskalkyl, LCC-analys och Klimatkalkyl
Uppdragsbeskrivning
SL i samarbete med Sveriges Arkitekter gick ut med en tävling för att få fram typhandlingar och ritningar för ett väderskydd som kan upphandlas från tillverkare på den öppna marknaden. Fem arkitektbyråer deltog i tävlingen. FOLKBRO var ansvarig i första steget att ta fram Kostnadskalkyl, LCC-analys och Klimatkalkyl för samtliga alternativen Efter att TF valt ” arkitektbyrån Krook & Tjäder AB med sitt bidrag Natt och Dag.” som vinnande bidraget, har FOLKBRO hjälpte till med att hitta de moment och alternative för att vara mer kostnadseffektiva samt hållbara i livscykel aspekten. FOLKBRO har jämfört 9 alternativa lösningar för glas i väderskyddet ur kostnad, livscykelkostnad samt miljöaspekten/klimatkalkyl aspekten.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltningen arbetssätt gällande upphandling och arkitekter.
Länk till projekt
https://www.bussmagasinet.se/2020/10/natt-och-dag-skyddar-mot-vader-och-vind/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

LCC-video

Bergförstärkning

LCC-kurs

Vägar

Byggmaterial

Järnvägar

Vägar