Taggarkiv: Tid och produktionsplanering

Nya Tunnelbana i Sickla

Nya Tunnelbana i Sickla

Projektskede: Upphandling | 2021-2022

Uppdragsnamn
8714 Anläggningsentreprenad Sickla
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2021 till feb 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument. Stöd vid kostnadsuppföljning och design ABT06.
Projektkostnad
Ca. 1 000 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av 1800 meter spår-och servicetunnlar samt utrymmen för station Sickla, plattformsrum omfattande en sträcka av ca 300 meter, teknikutrymmen, biljetthall, två entréer, ett ventilationsschakt samt två rulltrappsschakt. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande av utvändig ovanjord markarbete, spontning, ledningsomläggning, ledningar (t ex EL, tele/opto, fjärrvärme och VA), parkmark och dagvattendamm, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/nacka/sickla/
Arbetsprov tillgängligt
Ja