Nya Tunnelbana i Sickla

Nya Tunnelbana i Sickla

Projektskede: Upphandling | 2021-2022

Uppdragsnamn
8714 Anläggningsentreprenad Sickla
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2021 till feb 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument. Stöd vid kostnadsuppföljning och design ABT06.
Projektkostnad
Ca. 1 000 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av 1800 meter spår-och servicetunnlar samt utrymmen för station Sickla, plattformsrum omfattande en sträcka av ca 300 meter, teknikutrymmen, biljetthall, två entréer, ett ventilationsschakt samt två rulltrappsschakt. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande av utvändig ovanjord markarbete, spontning, ledningsomläggning, ledningar (t ex EL, tele/opto, fjärrvärme och VA), parkmark och dagvattendamm, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/nacka/sickla/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Driftområde Arlanda

Uppdragsnamn
Driftområde Arlanda
Beläget
Arlanda-Stockholm
Beställare
Swedavia AB
Uppdragstid
Mar. 2015 till mar. 2017
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Kalkyl, Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen.
Projektkostnad
Ca. 2 700 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kostnadskalkyl för husbyggnads- samt mark och anläggsprojekt. Ett nytt driftområde för att ge plats åt nya pir G.
Markberedning av ca 125 000 m2.
Ombyggnation av ca 20 000 m2.
Nybyggnation av 13 byggnader ca 26 000 m2.
Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor. Till området dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA.
Länk till projekt
https://www.swedavia.se/framtidens-flygplatser/stockholm-arlanda-airport/driftomrade/#gref
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Bytespunkt Flemingsberg

Flemingsberg Bytespunkt

Projektskede: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

Uppdragsnamn
Bytespunkt Flemingsberg, grov kostnadsindikation (GKI)
Beläget
Huddinge, Flemingsberg, Stockholm
Beställare
Trafikverket, AFRY (ÅF)
Uppdragstid
Jun 2019 till jun 2020
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Grov kostnadsindikation (GKI), Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen
Projektkostnad
Ca. 10 200 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Kostnadsbedömning, tidsplanering och produktionsbeskrivning, och kostnadsjämförelse mellan två alternativ gällande ombyggnation av bytespunkt Flemingsberg, nedsänkning och överdäckning av väg 226 vid Flemingsberg. Kostnadsbedömningen omfattar nedsänkning av väg 226 och överdäckning den befintligt resecentrum och järnvägsspår, flyttning av plattformar, ny cirkulationsplats, ersättningstrafik, vägbroar, järnvägsbroar, lyftpacket, bulleråtgärder, förlängning av befintligt spår och plattform, GC-broar, betong tunnel, tråg, och tillfälligt spår, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltningens arbetssätt gällande GKI, anläggningskostnadskalkyl. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyler.
Länk till projekt
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527852/FULLTEXT01.pdf
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Hammarby kanal anläggningsentreprenad

Hammarby kanal anläggningsentreprenad

Projektskede: Upphandling

Uppdragsnamn
7716 – Anläggningsentreprenad Hammarby kanal
Beläget
Stockholm-Hammarby sjöstad
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Aug. 2021 till dec. 2021
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument.
Projektkostnad
Ca. 1 050 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet är belägen till största delen i Hammarby sjöstad och dess huvudsakliga omfattning består av tre bergtunnlar och ett plattformsrum. I entreprenaden ingår även två stationsuppgångar och två ventilationsschakt. Uppgången norr om Hammarbykanal är placerad på Södermalm i Stockholm och den Södra uppgången om Hammarby kanal. Stationen ligger under kanalen. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, ledningar, konstbyggnader, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande nästan 20 tusen kubik betongkonstruktion.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/hammarby-kanal-stationen-under-vattnet/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Dunker – Björndammen mötesfri väg (Nr. 55)

Dunker – Björndammen mötesfri väg (Nr. 55)

Utförande/ Entreprenadskede

Uppdragsnamn
Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg
Beläget
Flen kommun, Södermanlands län
Beställare
Trafikverket, Folkbro AB var konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Aug. 2022 dec. 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig för:
• Anbudskostnadskalkyl, 3D kalkylering
• Framtagning av kalkylbara mängder utifrån 3D modeller, mm
• Masshanteringsplan
• Tidsplanering och produktionsbeskrivning
Projektkostnad
Ca. 220 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Objektet avser ny- och ombyggnation av väg 55 sträckan Dunker och Björndammen till en mö-tesseparerad väg. Den totala sträckan är 4,5 km, varav ca 3,3 km går genom obruten terräng och resterande 1,2 km är ombyggnation i anslutning till befintlig väg. I projektet ingår bland annat breddning av befintlig väg, nybyggnation av 2+1 väg, brobyggnad samt anpassning och rivning av befintlig väg 55.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande upphandling av entreprenör via totalentreprenad. God erfarenhet av 3D kalkylbete och tid-och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna anbudskostnad.
Länk till projekt
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-55-dunker–bjorndammen-motesfri-vag/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Ältastråket (Väg 260)