Taggarkiv: Osäkerhetsanalys

Driftområde Arlanda

Uppdragsnamn
Driftområde Arlanda
Beläget
Arlanda-Stockholm
Beställare
Swedavia AB
Uppdragstid
Mar. 2015 till mar. 2017
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Kalkyl, Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen.
Projektkostnad
Ca. 2 700 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kostnadskalkyl för husbyggnads- samt mark och anläggsprojekt. Ett nytt driftområde för att ge plats åt nya pir G.
Markberedning av ca 125 000 m2.
Ombyggnation av ca 20 000 m2.
Nybyggnation av 13 byggnader ca 26 000 m2.
Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor. Till området dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA.
Länk till projekt
https://www.swedavia.se/framtidens-flygplatser/stockholm-arlanda-airport/driftomrade/#gref
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Bytespunkt Flemingsberg

Flemingsberg Bytespunkt

Projektskede: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

Uppdragsnamn
Bytespunkt Flemingsberg, grov kostnadsindikation (GKI)
Beläget
Huddinge, Flemingsberg, Stockholm
Beställare
Trafikverket, AFRY (ÅF)
Uppdragstid
Jun 2019 till jun 2020
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Grov kostnadsindikation (GKI), Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen
Projektkostnad
Ca. 10 200 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Kostnadsbedömning, tidsplanering och produktionsbeskrivning, och kostnadsjämförelse mellan två alternativ gällande ombyggnation av bytespunkt Flemingsberg, nedsänkning och överdäckning av väg 226 vid Flemingsberg. Kostnadsbedömningen omfattar nedsänkning av väg 226 och överdäckning den befintligt resecentrum och järnvägsspår, flyttning av plattformar, ny cirkulationsplats, ersättningstrafik, vägbroar, järnvägsbroar, lyftpacket, bulleråtgärder, förlängning av befintligt spår och plattform, GC-broar, betong tunnel, tråg, och tillfälligt spår, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikförvaltningens arbetssätt gällande GKI, anläggningskostnadskalkyl. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyler.
Länk till projekt
https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527852/FULLTEXT01.pdf
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Årstaberg Bytespunkt

Norrbotniabanan