Malmplan (Sollentuna) Ny kvarter

Projektskede: Programhandling, systemhandling, bygghandling och FFU för UE. | 2021 – 2022

Uppdragsnamn
Malmlplan (f.d. mässområde) ny kvarter
Beläget
Sollentuna – Stockholm
Beställare
Sollentuna kommun
Uppdragstid
Okt. 2021 till feb. 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Anläggningskostnadskalkyl, mängdframtagning
Projektkostnad
Ca. 130 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kalkylbara mängder och kalkyl för utvändigt markarbete för lokalgator och torg samt ombyggnation av Turebergsleden och Malmvägens förlängning, Love Almqvists väg. I arbetet ingår hjälparbeten, rivning utvändigt, vegetationsavtagning, terrassering, asfalt, grus/stenmjöl, betongplattor, beläggning av natursten, kantstöd, trappa natursten, stödmur, upprussting av torg, park och lekplatser, VA och ledningar, torgmodul, markutrustning, trädplantering, vegetationsyta, belysning, dagvatten, dränering och ytmarkering, skylt m.m.
Länk till projekt
https://www.sollentuna.se/malmplan
Arbetsprov tillgängligt
Ja