Ostlänken OLP 1.2 (mellan Järna och Linköping)

Järnvägsplan inför val av lokaliseringsalternativ

Uppdragsnamn
Ostlänken – Linköpings tätort OLP1.2 (mellan Järna och Linköping)
Beläget
Linköping
Beställare
Huvudbeställaren är Trafikverket, FOLKBRO är underkonsult till Ramböll
Uppdragstid
Dec. 2022 till sep. 2023
Roll/Uppgift
Teknikansvarig för:
• Anläggningskostnadskalkyl
• LCC-analys
Projektkostnad
Ca. 15 mdkr
Uppdragsbeskrivning
Trafikverket planerar att bygga nya stambanor Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö där Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är den första delen. Ostlänken omfattar 15 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylbete och tid-och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM.
Länk till projekt
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/0c9c73c78400426b9ad9a1ac900a8db7/samrad-feb-22/olp1.2-samradshandling-val-av-lokaliseringsalternativ_20220131.pdf
Arbetsprov tillgängligt
Ja